Talande webbLyssna

Bygga i kulturmiljöer

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. Det innefattar inte bara enstaka objekt utan hela miljöer av landskap, bebyggelse, vägar och fornlämningar. Det krävs särskild varsamhet när ny bebyggelse, vägar och annat ska planeras i ett sådant område.

I Värmdö kommun finns femton områden som länsstyrelsen, länsmuseet och riksantikvarieämbetet har utpekat som riksintressen för kulturmiljövården. Tanken är att de riksintressanta kulturmiljöerna i Sverige ska spegla hela vår historia och utgöra ett brett urval över hela landet.

Läs mer om Värmdös kulturmiljö och kulturhistoria

Kulturmiljöinventering pågår i riksintresseområdet centrala Gustavsberg

22/10-2018 – 20/12-2018 pågår en kulturmiljöinventering av utvalda områden i centrala Gustavsberg. Arbetet utförs av certifierade antikvarier från SWECO för kommunens räkning.

Gustavsberg ingår i Riksintresse för kulturmiljövården tack vare sin bevarade bruksmiljö.

Inventering och kulturmiljövärdering av bebyggelsen sker inom utpekade områden i riksintresset Gustavsberg samt gymnasiebyggnaden i Porslinskvarteren, se illustrerande på länken nedan.

Karta inventeringsområden (pdf)


Arbetet kommer att omfatta insamling av befintligt skriftligt material samt att i fält fota, beskriva och värdera bebyggelsens kulturhistoriska värde inom riksintressets kärnområden. Det innebär att platsbesök kommer utföras och att byggnader kommer att dokumenteras.

Projektgruppen består av Anna Fredriksson, planarkitekt och projektledare, samt Lenore Weibull, kommunantikvarie. Vid frågor går det bra att kontakta oss.

Anna Fredriksson, anna.fredriksson@varmdo.se
Lenore Weibull,lenore.weibull@varmdo.se

 

Skyddade områden enligt kommunens kulturmiljöprogram

Förutom de kulturmiljöer som staten utsett som riksintressanta finns ett antal kulturmiljöer som är värdefulla ur ett kommunalt perspektiv. I kommunens kulturmiljöprogram finns information, beskrivning och kulturhistorisk värdering för alla 55 områdena. Av dessa sammanfaller 16 helt eller delvis med riksintresseområdena.

Områden i Värmdö kommun som är av riksintresse för kulturmiljövård

 • Norra Boo, Vaxholm, Oxdjupet, Lindalssundet, farleds- och sommarnöjesmiljö
 • Gustavsberg, brukssamhälle
 • Beatelund, Ingarö, herrgårdsmiljö
 • Lämshaga, Ingarö, herrgårdsmiljö och sockencentrum
 • Siggesta Sund, herrgårdsmiljö
 • Barnviks by, äldre agrar miljö
 • Bullerön och Långviksskär, skärgårdsmiljöer
 • Djurhamn och Djurö kyrka, skärgårdsmiljö känd sedan medeltiden
 • Uppeby och Nore, skärgårdsbyar
 • Sandhamn och Grönskär, sommarnöjesmiljö, tull- och lotsmiljö
 • Harö, skärgårdsby
 • Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser, Djurö och Möja
 • Överby Abborrkroken, sommarnöjesmiljö
 • Grinda, sommarnöjesmiljö
 • Husarö, Ingmarsö, Svartsö, Gällnö, Hjälmö, skärgårdsbyar
 • Möja, Bockö, Lökaön, fiskarmiljöer

Vad får jag göra i en kulturskyddad miljö?

Som fastighetsägare är du alltid skyldig att underhålla din byggnad, men underhållet ska ske med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Byggnadens karaktär får inte ändras, och byggnader med särskilda kulturhistoriska värden får inte förvanskas. Enligt områdesbestämmelser ska all bebyggelse i en kulturhistorisk miljö anpassas till den befintliga miljön.

I de områden som omfattas av områdesbestämmelser regleras i första hand befintlig bebyggelse och kan varken skapa eller utesluta byggrätter. Med områdesbestämmelserna ställs det även krav på varsamhet vid underhåll och ändring av en byggnad. Det krävs rivningslov för att riva byggnader, bygglov för ny byggnad, tillbyggnad och ändrad användning av byggnad.

Mer information om områdesbestämmelser

Senast publicerad: 2018-10-22