Talande webbLyssna

PFO Korpholmen M10

Kartbild PFO Korpholmen

Området Korpholmen M10 är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende.

De enskilda VA-anläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet pågår i PFO Korpholmen M10öppnas i nytt fönster

Information

2017-12-21

Entreprenören Frentab kommer från och med 21 december 2017 ta jul- och nyårsledigt och är tillbaka i området igen den 8 januari 2018.

Under den här perioden är alla vägar framkomliga som normalt.

Vad gäller snöröjning så sköter Kentas Last och Schakt det som vanligt. Frentab har inget med snöröjningen att göra under jul- och nyårshelgerna.

Det Frentab har kvar att göra vad gäller schakter i vägarna är, cirka 70 meter på Stockängsvägen och cirka 100 meter på Trollstigen, se bild.

Kartbild på Korpholmsvägen

Frentab kommer efter ledigheten återuppta arbetena på Stockängsvägen och jobba sig mot Trollstigen.

När Frentab väl kommer till Trollstigen så gör de en flytt och börjar längst ner på Trollstigen och jobbar sig uppför backen så att infart till Trollstigen blir via Korpholmsvägen–Stockängsvägen.

Det kommer komma en period på cirka 2 veckor när de är förbi Stockängsvägen upp i backen som det inte kommer att gå och ta sig förbi med bil under vardagar, men de kommer återkomma närmare med tidpunkt och mer information.

Frentab beräknar att vara helt klara med alla VA-schakter till slutet av februari 2018.

2017-10-26

Den här informationen gäller alla boende på Trollstigen efter korsningen Stockängsvägen. 

Kartbild Korpholmen M10

Entreprenören Frentab har nu kommit till en punkt i sina arbeten där de kommer att bli tvungna att gräva upp mitt i vägen för att kunna förlägga rören vidare ner mot väg 222.

Det kommer att innebära att ni från och med måndag morgon 30/10 klockan 07:00 är tvungna att parkera era bilar på ytan nere vid väg 222 (Kentas Last och schakts tomt)

Under vardagarna kommer det inte vara möjligt att köra med bilar upp ovanför Stockängsvägen, till helgerna (från cirka klockan 14:00 på fredagar) kommer vi se till att det är möjligt att köra upp med bilen, men då gäller att bilen är nere på parkeringen nästföljande måndag före klockan 07:00.

Vi beräknar att de här arbetena kommer ta cirka 4 veckor från och med vecka 44.

Har ni några planerade tanktömningar, stora leveranser eller något annat som behöver komma fram under en vardag, meddela det till oss snarast möjligt så får vi se till att samordna detta.

Sopkärl kommer vi se till att flytta ned utanför avstängningar när det blir aktuellt med tömning.

Har ni några frågor hör gärna av er, då helst via mejl till platschef Martin Klang, martin.klang@frentab.se

2017-10-25

Entreprenören Frentab har stött på problem längst ut på Korpholmsvägen mot väg 222, vilket gör att infart via den vägen kommer fortsatt vara avstängt under vecka 43, 44 och 45. Det kommer fortsättningsvis gå bra att köra in via Trollstigen.

2017-10-17

Arbetena på Korpholmsvägen går betydligt snabbare än beräknat. Vi ligger betydligt före tidigare utskickade tidplan.

Det beror på att killarna gör ett väldigt bra jobb och att det blivit ändrade förutsättningar gällande räddningstjänstens krav som vi löst med utrullade brandslangar och skåpbilen som står på Korpholmsvägen.

Allt detta innebär att vi redan nu är framme i korsningen Korpholmsvägen/Stockängsvägen.

Vår plan är nu att börja på Korpholmsvägen utifrån Skärgårdsvägen och jobba oss in mot Stockängsvägen (blå pilar i bilden nedan).

Under den här tiden, 18/10 – 25/10 kommer infart direkt från Skärgårdsvägen till Korpholmsvägen inte vara möjligt utan ni får köra in via Trollstigen (svart/röda pilar i bilden nedan)

Det kommer hela tiden vara möjligt att gå förbi schakterna.

Ni som bor på den berörda delen av Korpholmsvägen får parkera era bilar på de provisoriska parkeringsplatserna som redan finns längs vägen när vi stänger av åtkomst till era infarter.

Har ni några frågor hör gärna av er via mejl till martin.klang@frentab.se.

 

Karta PFO M10 Korpholmen


2017-10-03

Vi kommer under torsdag 5/10 och fredag 6/10 vecka 40 vara tvungna att gräva av vägen mitt i backen för att kunna spränga och lägga rör tvärs över.

Det innebär att ni måste flytta de bilar som ni behöver ha tillgång till under hela torsdag 5/10 efter kl. 06:30 på morgonen fram till fredag em 6/10 kl. 14:00. Vår förhoppning är att det går snabbare. Vi kommer om praktiskt möjligt lägga körplåtar över på torsdag em, men vi kommer att lyfta dessa fredag morgon kl. 06:30. 

Bilarna får ni under den här tidsperioden parkera på ytan som är nere vid väg 222 (Kentas last och schakts tomt). Där kommer vi att göra i ordning så att ni får plats med era bilar och vi kommer under den här perioden inte ha någon verksamhet med maskiner på det området.

Tänk på att parkera så alla får plats med bilarna!

Vid frågor kontakta
Frentab, Martin Klang, mob. 070-269 39 71 martin.klang@frentab.se

2017-04-28

Frentab har påbörjat utbyggnaden av VA-ledningar i området, arbetet innebär utsättning av käppar som visar gräns för arbetsområdet, röjning och avverkning av träd , vegetation inom området efterföljs av eventuella sprängningsarbeten och schakt.

Det finns risk för störningar under entreprenadtiden i form av byggtrafik, buller etc. Under kortare tid kan framkomlighet längs gatorna vara begränsad.

En skedesplan visar hur framfarten är tänkt, klicka på länken nedan.

Skedesplan med veckor

Frågor gällande trafik och störningar under byggtiden ska ställas till utförandeentreprenör Frentab, arbetsledare Robert Stark
073-077 25 11 robert.stark@frentab.se alternativt till Platschef Martin Klang 070-269 39 71 martin.klang@frentab.se

För övriga frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tord Jonsson, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

2016-12-21

Entreprenören har aviserat nytt startdatum till den 20 februari 2017. Besiktning av samtliga byggnader i området kommer att utföras början av nya året.

För att lättare hitta till allmän information om VA-utbyggnad finns följande kortlänkar framtagna, skriv bara in den kursiva texten i din webbläsare;

Information om Värmdö kommuns avgifter för vatten och avlopp finns under följande adress; varmdo.se/vataxa

Information om beställning av vattenmätare finns under följande adress: varmdo.se/matarinstallation

Ansökan om LTA-enheter (lättrycksavlopp) finns under följande adress; varmdo.se/ltaenhet

Värmdö kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp finns under följande adress; varmdo.se/abva 

2016-12-08

Besiktning av byggnader längs Trollstigen kommer att utföras av konsultföretaget Bjerking innan entreprenadarbetena startar i början av januari. Bjerking kommer att avisera via brevutskick.

2016-12-06

Entreprenadarbetena planeras starta vecka 1 2017. Preliminärt börjar entreprenören att schakta i Trollstigen. Berörda fastighetsägare kommer att få närmare information i brevlådan.

2016-11-18

Ny entreprenör är upphandlad, Frentab AB. Entreprenaden ska vara slutbesiktad 2018-05-01 under förutsättning att samtliga markavtal är slutna. En mer detaljerad tidplan redovisas längre fram.

En åtgärdsplan för räddningstjänst under pågående entreprenad kommer att presenteras för boende inom kort.

2016-09-12

Upphandlingen av entreprenör har avbrutits på grund av oklarheter i handlingarna. En ny upphandling med justerade handlingar kommer att göras under hösten. Möjlig byggstart blir därför våren 2017 med planerad slutbesiktning våren 2018.

2016-06-15

Malte Rutberg Entreprenad AB är antagen som entreprenör för VA-utbyggnaden. I dagsläget finns ingen detaljerad tidplan framtagen men planerad byggstart är december 2016 med färdigställande sommaren 2017. Om avtal fortfarande saknas med markägare kan dock entreprenaden inte färdigställas och inga anslutningar till det kommunala VA-nätet göras.

2016-04-18

Entreprenaden med VA-utbyggnaden är ute på räkning vilket kan medföra att intresserade entreprenörer kan komma att röra sig i området under några veckor.

Kommunen har inte erhållit avtal med alla berörda markägare varför entreprenaden riskerar att bli försenad.

2015-12-03

Förbindelsepunkt

Kartor med förslag på förbindelsepunktens placering är utskickade till de flesta fastighetsägare i området. Några fastighetsägare närmast väg 222 har inte fått någon karta eftersom det återstår viss samordning med Trafikverket. Av följebrevet framgår om fastighetsägaren har möjlighet att justera förbindelsepunktens läge. Om justering önskas är det bra om svar är kommunen tillhanda senast 21 december.

Tidplan

Färdiga handlingar ska finnas framme under februari 2016 och upphandling bör kunna ske våren med en byggstart hösten 2016. Allt under förutsättning att samordning med Trafikverket kan göras samt att nödvändiga politiska beslut är fattade. Byggtiden bedöms till drygt ett år.

2015-06-01

Detaljprojektering för VA-ledningar har påbörjats och under vecka 25 (15-19 juni) kommer geotekniska undersökningar att utföras på vägarna i området. Detta kommer att medföra begränsad framkomlighet under ett par dagar.

Projektering av vatten- och avloppsledningar planeras att starta vintern 2014/2015. Området närmast väg 222 kommer att behöva invänta Trafikverkets vägplan.

Nya PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2). Broschyrerna finns som pdf att ta del av i högerspalten.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Mikael Carlsson via kommunens servicecenter 08-570 470 00 eller e-post mikael.carlsson@varmdo.se


Senast publicerad: 2019-02-14