Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
27 mars 2019

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning

Ett förslag till riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap vid detaljplaneläggning röstades igenom. I samband med detaljplaneläggning av ett område bestäms vilken mark som ska vara allmän och vilken som ska vara enskild. Om marken behöver vara allmänt tillgänglig så ska den utgöras av allmän platsmark. Huvudregeln i plan- och bygglagen (PBL) är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser (som allmänna vägar, parker och torg), såvida inte kommunen har särskilda skäl som motiverar annat huvudmannaskap. Ett kommunalt huvudmannaskap innebär ett högre ansvarstagande från kommunens sida samtidigt som det ofta medför garantier gällande utbyggnad av gång- och cykelbanor, belysning och andra trafikanordningar som höjer trafiksäkerheten. Med huvudmannaskapet för allmänna platser i detaljplanelagda områden följer också ansvar för skötsel och underhåll. Plan- och bygglagen ger möjlighet för kommunen att ta ut en ersättning av de som har nytta av vägen. Kommunen har dessutom rätt att lösa in mark som behövs för anläggningen. Däremot kan inte kommunen ta ut ersättning för drift- och underhållskostnader.

Riktlinjerna som röstades igenom bygger på principen att ett kommunalt huvudmannaskap för allmänna vägar tillämpas:

- Som huvudregel i kommunens centrumområden, Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Björkås när dessa förtätas.

- Som huvudregel för vägar som leder till allmänna ändamål så som förskolor och skolor i kommunens prioriterade förändringsområden.

Övertagandet ska ske succesivt.

Försäljning av fastigheten Värmdö Gustavsberg 1:488

Den 16 maj 2018 togs beslut om att säja fastigheten Värmdö Gustavsberg 1:488 och kommundirektören fick i uppdrag att ordna med försäljningen.


Fyra intressenter har lämnat in bud för att köpa Värmdö Gustavsberg 1:488 (Dekorhuset och Konstnärshuset). Bland dessa fyra anses Goldcup 18290 AB var den intressent som bäst svarar upp mot uppställda villkor och står därför också efter beslut som slutgiltig köpare av fastigheten.

Inför försäljningen av fastigheten har den framtida ägaren och G-studion (som är verksamma i lokalerna) ingått ett avtal som fastställer att företaget ska underlätta för konstnärernas fortsatta verksamhet i byggnaden.

Övriga beslut och händelser - ett urval

Förutom besluten över antogs en ny markpolicy och beslut kring att avveckla Stockholmskommunernas gemensamt ägda institutionsverksamhet för barn och unga, AB Vårljus, röstades igenom. Vid allmänhetens frågestund behandlades ämnet trygghet i offentliga miljöer för unga.

Socialdemokraternas Mikael Lindström samt Liberalernas Johanna Tegelstam valde också att tacka för sig och avsäga sig sina politiska uppdrag inom kommunen. SD:s Tinna Smith valde också att avsluta sitt uppdrag som ledamot i bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden samt KF. Även Carl Kangas avsade sig sina övriga uppdrag då han framöver går in som oppositionsråd 100% i Mikael Lindströms ställe.


Här hittar du samtliga handlingar från sammanträdet.länk till annan webbplats


Senast publicerad: 2019-03-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information