Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om:

 • Lagar och förordningar inom samhällsbyggnad, förvaltning och miljö
 • Bygglovprocessen och hur en bygglovansökan handläggs från inkommet ärende till slutbesked
 • Hur tjänsteutlatanden skrivs och hur myndighetsutövning utövas på ett rättssäkert sätt
 • Olika tillämpliga rättsprinciper i en bygglovprövning
 • Presentationsteknik, konflikthantering och bemötande
 • Byggnaden som ett tekniskt system - bärande delar, brandsäkerhet, fuktsäkerhet, inneklimat, vatten och avlopp, riskanalys och riskabla delar i konstruktion
 • Byggnadsteknik, konstruktionsritningar, hur byggnadshöjd, area-och volymberäkningar görs. Byggherrens kontrollansvar och byggnadsnämndens tillsynsansvar
 • Hur tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd går till
 • Översiktsplaner, detaljplaner och kart - och ritmaterial
 • Arkitekturstilar och samspelet mellan ny och äldre bebyggelse
 • Energieffektivt byggande och tillämpning av miljölagstiftning

 

Efter avslutad utbildning ska du kunna:

 • Tolka lagar, förordningar och tillämpa dessa i alla moment i en bygglovsprövning från inkommet ärende till slutbesked
 • Skriva tjänsteutlåtanden och andra typer av dokument i kommunikation med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga
 • Presentera handläggningsärenden inför ansvarig nämnd
 • Presentera ärenden och föra en konstruktiv dialog med sökande när denna får avslag på sin ansökan
 • Tolka översikts- och detaljplaner, använda kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov
 • Bedöma samspel mellan ny och äldre bebyggelse
 • Utöva tillsyn angående tekniskt samråd och platsbesök

 

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetens för att:

 • Kunna göra väl avvägda bedömningar i bygglovprövning och tillsyn i hela bygglovprocessen
 • Kunna arbeta som bygglovhandläggare/byggnadsinspektör i en svensk kommun
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information