Talande webbLyssna

Provtagning och vattenkvalitet

Under badsäsongen utförs badvattenprover regelbundet av kommunen. Under provtagningarna kontrolleras vattenkvalitet, temperatur och uppgifter om algblomning. Normalt håller badvattnet i Värmdö kommun hög kvalitet.

Provtagningsplatser

Från början av juni till slutet av augusti tas vattenprover på kommunens offentliga badplatser. De badplatser som provtas är:

  • Björkviks brygga
  • Grills badplats,
  • Grisslinge havsbad,
  • Södersved, Djurö (Vita grindarna),
  • Sandhamn (Fläskberget och Trouville),
  • Lilla och Stora Sand Torpesand,
  • Susegårda,
  • Återvallsträsk, Ingarö
  • och Östersjöviken.

Det utförs tre provtagningar per bad och säsong. Resultaten skickas in till bygg- och miljöavdelningen och registreras på Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad undersöks?

Provtagningen består bland annat av ett bakteriologiskt prov, en mätning av vattentemperatur, en optisk bedömning av oljespeglar eller misstanke om algblomning samt siktdjup. Om provtagaren misstänker algblomning vid badplatsen meddelas detta till kommunen som sedan går ut med information. 

Badvattnet analyseras avseende innehåll av vanliga tarmbakterier. Risken att bli sjuk av bad i förorenat vatten stiger med ökande halt fekal förorening. Förekomst av bakterierna escherichia coli (e. coli) respektive fekala streptokocker utgör den huvudsakliga grunden för denna bedömning. Dessa bakteriearter förekommer i tarmen hos människor och varmblodiga djur. Höga halter är tecken på fekal förorening. Höga bakteriehalter är tecken på att vattnet är förorenat och mindre lämpligt för bad.

Förklaring till provresultat

Kvaliteten på vattnet bedöms i tre steg: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

De allra flesta badvattenproverna i Värmdö kommun brukar visa tjänligt som resultat. Om provet visar otjänligt ska omprov utföras.

Om du har frågor om badvattenprovtagningarna och resultaten, kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Orsaker till dålig vattenkvalitet

Det finns många faktorer som påverkar vattnets kvalitet. Dålig vattenkvalitet uppstår ofta efter kraftiga regn.  Dels kommer stora mängder vatten till reningsverken under dessa förhållanden, och det kan ske en bräddning (orenat vatten rinner rakt ut i sjöar och vattendrag). Dels kan regnet skölja ut föroreningar från marken (t ex avföring från kanadagäss, änder och andra djur) och ta med sig dessa till vattendragen och stränderna.

Det är också möjligt att förorenat vatten förs till badplatsen vid vissa vind- och strömriktningar. Under sådana förhållanden kan utsläpp från reningsverk, enskilda avlopp, industrier och andra anläggningar påverka vattenkvaliteten. Det är inte ovanligt att kvaliteten på vattnet kan försämras då många människor badar.

Det kan finnas andra anledningar än förorenat vatten till att man blir sjuk efter ett bad. Matsäcken kan ha stått framme för länge i solen, det kan förekomma direkt smittspridning mellan de badande på stranden eller i vattnet, vattnet i samband med tillagning av mat kan ha varit orent.

Algblomning

Ett problem som uppmärksammats mer under senare år är så kallade algblomningar, där toxiska (giftiga) ämnen kan frigöras och utgöra ett hot mot både människor och djur. Med algblomning menas att växtplankton förekommer i så stor mängd att vattnet tydligt grumlas eller färgas.

I Östersjön och i insjöar är det oftast blågröna alger som blommar. Problemet kan uppstå var som helst, men gynnas av god tillgång på närsalter, stabil temperatur och stiltje.

 

Bada med försiktighet

Främst drabbas husdjur som dricker eller slickar i sig av vattnet, men även människor kan få symptom som illamående, ögonbesvär eller hudutslag efter bad. Låt inte små barn, hundar eller personer med allergiska besvär bada när det förekommer algblomning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram råd vid algblomninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klåda efter bad kan även ha andra orsaker, till exempel cerkarier, larver av sugmaskar som parasiterar på andfåglar och sötvattensnäckor. Cerkarier kan angripa människor men kan inte tränga igenom huden. De orsakar endast klåda som kan sitta i upp till en vecka.

 

Aktuell information om algblomning

Algblomningar har börjat förekomma i Värmdö kommuns kustområden. För aktuell information om algblomningar i Stockholms skärgård kan du läsa mer på Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även se en karta på SMHI:s webbplats över algblomningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation