Talande webbLyssna

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid flicka i säng

Föräldrar kan få möjlighet till barnomsorg på sena kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Du som har barn mellan 1-12 år och en schemalagd arbetstid utanför den vanliga barnomsorgens öppettider kan få barnomsorg på obekväm arbetstid. Det utförs i barnets hem och i första hand av en person som vårdnadshavare önskar utföra uppdraget.

Vem kan få barnomsorg på obekväm arbetstid?

Obekväm arbetstid är vardagar mellan 18:30 och 06:30 (nästa dygn) samt hela dygnet under helgdagar.

Barnomsorg på obekväm arbetstid anordnas för barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväma tider. Vårdnadshavare som studerar eller har praktik på obekväma tider beviljas inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten riktar sig till barn från 1 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas inte vid föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid måste ditt barn först vara inskrivet i ordinarie verksamhet. Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid måste omfatta en period om minst tre månader och omfattningen ska vara minst 2 timmar per tillfälle.

Hur anordnas omsorgen?

Omsorgsuppdraget ska utföras av den person som vårdnadshavarna önskar ska utföra uppdraget, så länge den personen av kommunen bedöms som lämplig för uppdraget. Personen kan till exempel vara en vän, granne eller släkting, dock inte en person som sammanbor med barnet.

Personen måste vara minst 18 år, bedömas som lämplig för uppdraget och uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Utdraget får inte vara äldre än ett år. Personen ska underteckna sekretessförbindelse samt vara informerad om anmälningsplikten.

Personen anställs av Värmdö kommun, så kallad visstidsanställning. Lön, tillägg för obekväm arbetstid och jourersättning utgår per timme enligt gällande kollektivavtal.

I de fall vårdnadshavarna inte kan namnge en person som ska utföra uppdraget kan Värmdö kommun vara behjälplig att förmedla en person.

Barnet kan fortfarande få vanlig barnomsorg parallellt med barnomsorg på obekväm arbetstid. Den sammanlagda maxtiden för båda typerna av omsorg är 60 timmar/vecka.

Tider för hämtning kväll/lämning morgon bestäms av förskolans öppettider kl. 06:30 till kl.18:30. Omsorgen omfattar att ta hand om barnen, hämta och lämna till förskolan och ordna med eventuell middag, frukost och lunch.

Ur uppdragets innehåll

Den värdegrund och de normer och värden som anges i läroplanerna för förskolan och det obligatoriska skolväsendet ska genomsyra verksamheten.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barns behov och utveckling. Verksamheten ska dessutom främja allsidiga kontakter och social gemenskap både mellan barnen och mellan barn och vuxna.

Hur ansöker jag?

Ansökan gör du på en särskild blankett. Till ansökan ska bifogas;

  • Registerutdrag från belastningsregistret på omsorgspersonen
  • Arbetsintyg
  • Arbetsschema från arbetsgivare som styrker behovet
  • Schema för behov av omsorg

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid måste ditt barn först vara inskrivet i ordinarie verksamhet, det vill säga förskola, familjedaghem eller fritidshem. Dessutom måste ditt behov av barnomsorg utanför ordinarie tider omfatta en period om minst tre månader och omfattningen ska vara minst två timmar per tillfälle. En individuell behovsprövning görs utifrån din ansökan.

Avgift

Föräldraavgift för barnomsorg på obekväm arbetstid debiteras enligt gällande regler för maxtaxa.

Läs mer om avgifterlänk till annan webbplats.

Förändrat behov

Vårdnadshavare har skyldighet att omedelbart meddela avdelning styrning och kvalitet om förhållandena som ligger till grund för ansökan ändras.

Uppsägning

Uppsägningstiden är en månad.

Avslutande av plats

Om platsen inte används på två månader upphör rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid med omedelbar verkan. Platsen upphör också vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.

Senast publicerad: 2019-08-22